รูปร่างลักษณะ: สัตว์รูปทองชนิดนี้เรียกว่า “ชาย” หรือ “บุรุษ” เป็นสัตว์เพศผู้ มีเท้าสองเท้า เดินตัวตั้งตรง เกิดจากครรภ์มารดา ร่างกายประกอบขึ้นจากธาตุใหญ่ๆ ๔ ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม อันอยู่ในรูปของน่าเกลียดทั้งหลาย ซึ่งประกอบด้วยโครงกระดูกเป็นท่อนๆ เชื่อมต่อกัน ฉาบทาด้วยมัดกล้ามเนื้อ เปลวไขมัน ร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นน้อยใหญ่ หุ้มห่อด้วยแผ่นหนัง เป็นสิ่งประดิษฐ์อันน่าอัศจรรย์ของนายช่างผู้ฉลาดคือ กรรมทำไว้ ภายนอกเกลี้ยงเกลา วิจิตร งดงาม มีเสน่ห์ยวนใจหญิง ร่างกายของสัตว์นี้ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ภายในเต็มไปด้วย อุจจาระ ปัสสาวะ เลือด หนอง น้ำเหลือง น้ำมูก น้ำลาย น้ำตา เหงื่อ ไคล ในท้องเต็มไปด้วยซากสัตว์ ร่างกายของสัตว์นี้เปรียบเหมือนถุงหนัง มีปากบน และปากล่าง ภายในบรรจุของโสโครกอยู่เต็ม ทั่วร่างมีแผลเป็นรูลึก ๙ รู มีของเน่าไหลเข้า ไหลออกอยู่เป็นนิตย์ ต้องคอยอาบ ล้าง เช็ด และบริหาร ปรนนิบัติ

 
สัตว์รูปทองนี้ มีความกระสับกระส่าย แปรปรวน ไม่มั่นคงยั่งยืน อ่อนแอ เปราะบาง เป็นรังของโรค ไม่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ทนทานต่อความหนาว ความร้อน แก่เร็ว ถูกความเสื่อมโทรม และความตายบีบคั้น
 
อายุ: สัตว์รูปทองนี้มีอายุประมาณ ๗๕ ปี ที่มีอายุมากกว่านี้มีน้อย ส่วนมากอายุไม่ถึงกำหนดก็ตายเสียก่อนด้วยสาเหตุแห่ง โรค ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย และฆ่าฟันกันเอง เป็นต้น เวลาผ่านไป ๑๐๐ ปีจะมีอายุลดลง ๑ ปี ในอนาคต สัตว์นี้จะมีอายุเพียง ๑๐ ปี สัตว์นี้เมื่อตายแล้วส่วนมากไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือไม่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ที่จะได้ไปเกิดในภพดีๆ มีน้อย
 
ที่อยู่อาศัย: สัตว์รูปทองนี้ อาศัยอยู่บนดาวพระราหู และบนดาวเคราะห์อื่นๆ อีกมากที่มีสภาพเอื้อต่อชีวิตในจักรวาลอันไกลโพ้น
 
นิสัย-สันดาน: สัตว์รูปทองนี้ มีนิสัย-สันดาน ชุ่มอยู่ด้วย กิเลสตัณหา ความกำหนัด ความโลภ ความโกรธ ความหลง รักสนุก มีอารมณ์ขัน เจ้าสำราญ เพ้อฝันในสิ่งเกินจริง ติดอยู่ในปรากฏการณ์สมมติ ทำอะไรตามใจตน ชอบประดิษฐ์คิดค้น ซุกซน จำยาก ลืมง่าย โง่งมงาย ไม่อาย เจ้าอารมณ์ ใจน้อย ขี้งอน เอาใจยาก ทายใจไม่ได้ อยากใหญ่ ดุร้าย เจ้าทิฐิ บ้าลัทธิ ชอบขัดแย้ง ดันทุรังสูง ชอบทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สำรวม เช่นหาว เรอ กรน ขาก ถ่ม ทำแกสระเบิดไม่เลือกที่ ข่มเหงสตรี เอาเปรียบสตรี หลอกลวง เห็นสตรีแล้วมักทำหน้าซื่อ ทำเซ่อ ปากหวาน พูดไพเราะ ช่างออดอ้อนอย่างน่าสงสาร ร้องไห้หลั่งน้ำตาเพื่อขอความรัก เมื่อได้สมสู่แล้วมักออกลาย กลายเป็นพูดหยาบ ลบหลู่-เหยียดหยามสตรี ได้เขาแล้วทิ้งๆ ขว้างๆ หรือพาไปขายเป็นทาส ตะกละ มักมากในกาม ไม่อิ่มในเมถุน แม้แก่เฒ่าแล้วยังออกเที่ยวกลางคืนดึกๆ ดื่นๆ เที่ยวคลับเที่ยวบาร์ ทำพวงมาลัยธนบัตรไปคล้องคอนักร้องสาวๆ สัตว์รูปทองนี้ แม้จะอยู่ในกองทุกข์ มีความทุกข์ แต่ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหมือนตาบอด สัตว์รูปทองที่ไม่มีนิสัย-สันดานอย่างนี้ มีน้อย
 
ลัทธิความเชื่อ: สัตว์รูปทอง เมื่อมีความทุกข์ย่อมแสวงหาความดับทุกข์ แสวงหาที่พึ่ง เมื่อมีใครมาสอนลัทธิความเชื่อใด เขาก็จะรับเอาทั้งนั้น แต่ส่วนใหญ่ จะรับเอาหลักคำสอนที่ให้อ้อนวอนผี สาง เทวดา พระเจ้า จะมีเหตุผลหรือไม่ จะเป็นจริงหรือไม่ ไม่ต้องพูดถึง ส่วนคำสอนที่มีเหตุผล ดับทุกข์ได้จริง แต่ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง สัตว์พวกนี้ จำนวนน้อยเท่านั้นที่ยินดี
 
สังคม: สัตว์รูปทองนี้ ไม่นิยมสังคมใหญ่ ไม่นิยมความเป็นหนึ่งเดียว แต่นิยมสังคมหมู่เล็กๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย แล้วขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน รบกันไม่จบไม่สิ้น นั่นคือ การแบ่งแยกดินแดน แบ่งแยกเชื้อชาติ แบ่งแยกชั้นวรรณะ แบ่งแยกสีผิว แบ่งแยกศาสนา แบ่งแยกนิกายทางศาสนา แบ่งแยกภาษา แบ่งแยกสกุลเงิน แบ่งแยกขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น
 
การปกครอง: สัตว์รูปทอง ในอดีต พวกเขาปกครองกันโดยคัดเลือกผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถ น่าศรัทธา น่าเลื่อมใสขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครอง แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมการปกครองแบบหมู่มากเป็นใหญ่ โดยคัดเลือกผู้ที่เก่งกล้าสามารถขึ้นมาบริหารประเทศชั่วระยะ ๔-๕ ปีแล้วเลือกตั้งกันใหม่ กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ เขียนกันขึ้นมาใช้เพียงระยะสั้นๆ เมื่อไม่พอใจก็ยกเลิกแล้วเขียนกันใหม่
 
ความต้องการ: สัตว์รูปทองนี้ต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นหัวหน้าคน เป็นเจ้าโลก
 
สิ่งที่ชอบ: สัตว์รูปทองนี้ชอบ บาป-อกุศล อบายมุข เที่ยวหาโรคใส่ตัว หญิงสาวแรกรุ่น
 
สิ่งที่ไม่ชอบ: สัตว์รูปทองนี้ไม่ชอบ บุญ-กุศล คนรู้ทัน คนขัดใจ คนเก่ง หญิงที่ฉลาด หรือประเสริฐกว่าตน หญิงแก่
 
ของสะสม: สัตว์รูปทองนี้ชอบสะสมเงิน ของเด็กเล่น เช่น รถไฟเล็ก เครื่องบินเล็ก เป็นต้น สะสมภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ของสตรีในชุดธรรมชาติ ถ้าสัตว์นี้ร่ำรวย มักสะสมรถยนต์โบราณ ของใช้โบราณ บ้านหลังน้อย นางบำเรอ
 
อาหาร: สัตว์รูปทองนี้ชอบอาหารที่มีราคาแพง คุณค่าน้อย ประโยชน์น้อย ทั้งมีโทษ เช่น ซากสัตว์ อาหารหมักดอง อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารขยะ ขนมขบเคี้ยว กาแฟ หมาก อาหารเสริมและเครื่องดื่มชูกำลังที่เขาโฆษณาอย่างบ้าคลั่ง บุหรี่ สุรา เบียร์ และของเสพติดชนิดต่างๆ ส่วนอาหารที่มีราคาถูกมีคุณค่า มีประโยชน์ ไม่มีโทษ เช่น ผักและผลไม้ สัตว์พวกนี้กินได้แต่ไม่ค่อยกิน
 
การสืบพันธุ์: สัตว์รูปทองนี้ เมื่อเขาเกิดมาพอรู้เดียงสา จำความได้ เขาก็มีความกำหนัดในกาม โดยทั่วๆ ไป เมื่อเขาอายุ ๑๐ ปี เขาก็ใช้ชีวิตคู่เป็น ถึงแม้อายุต่ำกว่านั้น ถ้าเขาได้เห็นผู้ใหญ่ทำ เขาก็จะทำตามอย่างได้ทันที ในอนาคตกาลสัตว์เหล่านี้จะเป็นสามีภรรยากันเมื่ออายุ ๕ ปี ครั้นถึง ๑๐ ปี ก็หมดอายุ สัตว์รูปทองนี้จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ทุกเวลา ไม่จำกัดฤดูกาล ไม่จำกัดสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือที่แจ้ง ไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวัน เมื่อเกิดอารมณ์แล้วย่อมปฏิบัติประเจิดประเจ้อทั่วไป ไม่อายสายตาใครๆ แม้ลูกๆ ของตนจะเห็น สัตว์นี้ชอบสตรีสาวแรกรุ่น แต่ถ้าได้ก็เอาไม่เลือก ไม่ว่าจะเป็นสาวหรือแก่ แม้ลูกสาวของตนเอง สัตว์นี้ถึงแม้มีภรรยามีลูกของตนแล้ว แต่ก็ยังต้องออกไปหาของแปลกใหม่ ของพิเศษๆ นอกบ้าน ถ้าสัตว์นี้ร่ำรวย จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยทั่วไป
 
“ สัตว์ ๒ เท้าชนิดนี้เป็นสัตว์ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ภายในเต็มไปด้วยซากสัตว์ต่างๆ มีของโสโครกไหลออกทั่วร่าง ต้องคอยอาบ คอยล้าง คอยบริหารอยู่เป็นนิตย์ กามคุณทั้ง ๕ อันน่ารื่นรมย์ใจเหล่านี้คือ รูป เสียง กลิ่น รส และเนื้อตัว ที่มีปรากฏอยู่ในรูปชาย ย่อมล่อลวงปุถุชนให้ลำบาก เหมือนนายพรานแอบดับสัตว์ด้วยเครื่องดัก พรานเบ็ดจับปลาด้วยเบ็ดฉันนั้น หญิงใดมีจิตกำหนัด ไปเสพชายเหล่านี้ หญิงนั้นย่อมยังวงจรการเวียนว่ายตายเกิดอันน่ากลัว ให้เนิ่นช้ายืดยาว ย่อมก่อภพใหม่เกิดขึ้นอีก ส่วนหญิงใดงดเว้นชายเหล่านี้ เหมือนสลัดหัวงูด้วยเท้า หญิงนั้นเป็นผู้มีสติระงับตัณหาอันซ่านไปในโลกเสียได้ ”
 
 
 
 

“ร่างกายนี้ เต็มไปด้วยหนอง เลือด และมีซากสัตว์เป็นอันมากอยู่ในท้อง อันนายช่างผู้ฉลาดคือ กรรมทำไว้ เกลี้ยงเกลาวิจิตรงดงามแต่ภายนอก ภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีอุจจาระ ปัสสาวะเป็นต้น คนโง่เขลาย่อมไม่รู้สึกว่าร่างกายนี้มีโทษ เผ็ดร้อน เป็นทุกข์ เขาเห็นไปว่า เป็นของหวาน น่าดู น่าชม น่ายินดี เข้าไปเกี่ยวพันด้วยความรัก เหมือนมีดโกนอันทาด้วยน้ำผึ้ง หญิงใดกำหนัดยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส และเนื้อตัวของชาย ย่อมต้องประสพทุกข์มีประการต่างๆ กระแสตัณหาในชายนั้น ย่อมไหลไปในทวารทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของหญิง สตรีผู้ฉลาดควรเว้นกิจอันไร้ประโยชน์นั้นเสีย ”

...พุทธพจน์...
 
 

......พระเกษตร ปคุโณ


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net