บุคคลที่ปรารถนา ความเจริญรุ่งเรือง,ความร่ำรวย
และความสำเร็จจากการค้าขาย พึงศึกษาหลักการ,เคล็ดลับ
และความละเอียดอ่อนดังนี้
 

๑.  มีทำเลที่เหมาะสม
๒.  สินค้าไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย
๓.  มีใจรัก
๔.  มีศิลป์ วิชา
๕.  ไม่ขายของปลอม, ปลอมปน หรือไร้คุณภาพ
๖.  ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่ง

๗.  สินค้าบางชนิดจะมีการเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัย และพัฒนา
      คุณภาพต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สินค้าเหล่านี้อย่าสั่งมามาก
      แต่ละรุ่นจะอยู่ในตลาดได้ไม่นาน  ควรรีบขาย   ถ้านานเกิน
      ยุคสมัย แม้ขาดทุนก็ต้องขาย
๘   โฆษณาอย่าหยุด โดยเฉพาะผู้ผลิต และร้านค้าขนาดใหญ่
๙.  ไม่โฆษณาเกินจริง
๑๐.  มีบริการหลังการขาย
๑๑.  สมนาคุณแก่ลูกค้าตามโอกาสอันควร
๑๒.  ให้เกียรติแก่ลูกค้า บริการด้วยความอ่อนน้อม รวดเร็ว ไม่ผิดนัด
๑๓.  ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ทำหน้าตาย หรือหน้าสยิ้ว
๑๔.  พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน
๑๕.  ไม่โกหกลูกค้าแม้แต่คำเดียว สิ่งใดพูดไม่ได้จงนิ่งเสีย
๑๖.   ดูคู่แข่งและความเป็นธรรม ก่อนกำหนดราคา
๑๗.  สิ่งใดควรให้ก็ให้ ควรแถมก็แถม ควรยอมตามก็ยอมตาม
๑๘.  ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและผู้ผลิตอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
๑๙.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

๒๐.  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๒๑.  ขยัน ไม่เกียจคร้าน
๒๒.  อดทน อดกลั้น
๒๓.  มีระเบียบวินัย
๒๔.  ไม่ติดอบายมุก เช่น สุราเสพติด การพนัน ฯลฯ
๒๕.  คบคนดี
๒๖.  ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ยินดีในการให้ มีใจที่เอื้อเฟื้อ
         เผื่อแผ่แก่ทุกคน
๒๗.  เลี้ยงดูมารดา,บิดา,บุตร,ภรรยา,พี่,น้อง,ญาติ,มิตร,คนงาน,
         บริวาร และผู้มีพระคุณ ให้เป็นสุขสำราญ
๒๘.  ทำราชพลี คือ เสียภาษี
๒๙.  ทำเทวตาพลี คือ จัดเครื่องสักการะบูชาเทวดา
๓๐.  สักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณพราหมณ์
๓๑.  ชาตินี้ทำบุญด้วย ทาน ศีล มาดีแล้ว
๓๒.  ชาติก่อนทำบุญด้วย ทาน ศีล มาดีแล้ว
๓๓.  เป็นสัมมาทิฐิ คือ มีความเห็น ควรเชื่อที่ถูกต้อง

  "นรชนผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงค์
เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วย คือ สมาธิ ปัญญา ย่อมประสบผลอันไพบูลย์ สมความปรารถนา"
 
 
สำนักสงค์เขาหินเทิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕
(พระคาถานี้ ผู้ใดใส่กรอบติดบ้านเรือน, ร้านค้า, สำนักงานจะทำการค้าขายรุ่งเรือง)
 
     
 
กิรสูตร
ปุพพะภัมมะปิโลติพุทธาปทาน
พระชตุกัณณิกะเถระ
อุกกัณฐิตะภิกขุ
อามคันธสูตร
อังกุระเทพบุตรและอินทะกะเทพบุตร
สงเคราะห์วัตถุ ๔
จักร ๔
ประโยชน์จากทรัพย์ ๕
สิ่งที่ไม่ควรค้าขาย ๕
มงคล ๓๘ ประการ
อันตรธาร ๕
ปาราสริยเถรคาถา
ปุสสเถระคาถา 


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net