“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณมาก หากเธอจะตอบแทนคุณของท่านทั้งสองด้วยการแบกท่านไว้บนบ่าทั้ง ๒ ข้าง แล้วปรนนิบัติท่านด้วยการ ป้อนข้าว ป้อนน้ำ อาบน้ำ ลูบทาด้วยเครื่องสำอาง ประพรมด้วยน้ำหอม บีบนวด ให้ท่านอุจจาระปัสสาวะ ขับกล่อมให้ท่านนอน เป็นต้น อยู่บนบ่าทั้งสองนั้นตลอดเวลา ๑๐๐ ปี เรายังไม่กล่าวว่าเธอได้ตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองเลย เพราะเหตุใดหรือ? เพราะว่ามารดาบิดาของเธอมีความสุขสนุกสบายตลอดชีวิตของท่านก็จริง แต่ถ้าท่านทั้งสองไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมะเจ้า ในพระสังฆะเจ้า ไม่สมาทานศีล ๕ แล้วไซร้ เมื่อท่านทั้งสองตายไป ย่อมไปสู่ อบาย ทุคติ วินิบาต นรก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอจะตอบแทนคุณของมารดาบิดา เธอจงยังท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะของพระโสดาบัน ๔ ประการเถิด ธรรมะของพระโสดาบัน ๔ ประการเป็นไฉน คือ:-

๑.
เลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า พระผู้มีพระภาคเป็นพระอะระหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ มีวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นนายสารถีฝึกบุคคลที่ควรฝึกยิ่งกว่าใคร เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้จำแนกธรรมะ
     
๒.
เลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมะเจ้าว่า พระธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ผู้บรรลุย่อมเห็นเอง ไม่มีกาลเวลา ควรเรียกใครๆ ให้มาดู ควรนำมาใส่ตัว ผู้มีปัญญารู้ได้เฉพาะตัว
     
๓.
เลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระสังฆะเจ้าว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรมะ ปฏิบัติสมควร คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ เป็น ๘ บุคคล นี่เป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของคำนับ ควรต้อนรับ ควรทำบุญ ควรกราบไหว้ เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
     
๔.
มีศีล ๕ ที่พระอริยะเจ้ารักใคร่ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่างพร้อย เป็นอิสระ ผู้รู้สรรเสริญ ไม่ครอบงำด้วยตัณหาและทิฐิ เป็นไปเพื่อสมาธิ
     
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวกผู้มีธรรมะของพระโสดาบัน ๔ ประการนี้ ย่อมพยากรณ์ตนด้วยตนว่า เราเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เมื่อตายไปไม่ไปสู่อบายภูมิ คือ นรก เดรัจฉาน เปรต เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในอีกไม่เกิน ๗ ชาติ ”

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าเธอจะอนุเคราะห์ ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง พรรคพวก และบริวารด้วยสิ่งที่ดีที่สุด เธอจงให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมะ ๔ ประการของพระโสดาบันเถิด”
“ดูก่อนพราหมณ์ และคฤหบดีทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลายมีความปรารถนาว่า เรายังยินดีในการครองเรือน ยังออกบวชไม่ได้ ยังยินดีในการนอนเบียดบุตรและภรรยา ยังยินดีในการอยู่ท่ามกลางลูกๆ หลานๆ ยังยินดีในเครื่องสำอาง ยังยินดีในการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยสร้อยแหวน ดอกไม้และของหอม ยังยินดีในเงินทอง ต้องการความสุขความเจริญในชาตินี้ เมื่อตายไปแล้วขอให้ได้ไปสู่สุคติสวรรค์ ดังนี้ ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในธรรมะของพระโสดาบัน ๔ ประการเถิด”
พุทธพจน

 
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net