“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจน เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม
คนจนไม่มีทรัพย์ย่อมกู้หนี้   การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก
เมื่อกู้หนี้ย่อมเสียดอกเบี้ย   การเสียดอกเบี้ย เป็นทุกข์ในโลก
เมื่อไม่จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดย่อมถูกทวง   การถูกทวง เป็นทุกข์ในโลก
เมื่อถูกทวงแล้วไม่ใช้หนี้ย่อมถูกตามตัว   การถูกตามตัว เป็นทุกข์ในโลก
เมื่อถูกตามตัวแล้วไม่ใช้หนี้ย่อมถูกจองจำ   การถูกจองจำ เป็นทุกข์ในโลก
 
ความจนก็ดี การเป็นหนี้ก็ดี การเสียดอกเบี้ยก็ดี การถูกทวงก็ดี การถูกตามตัวก็ดี การถูกจองจำก็ดี เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาเช่นนี้เหมือนกัน ผู้ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมะ ความไม่อาย ความไม่เกรงกลัวบาป ความเกียจคร้าน ความไม่มีปัญญา เหล่านี้ เรียกว่า ความยากจน ในวินัยของพระอริยะเจ้า

ผู้ไม่มีศรัทธา ไม่ละอาย ไม่เกรงกลัวบาป เกียจคร้าน ไม่มีปัญญา ย่อมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ นี้เรากล่าวว่าเป็นการกู้หนี้

ผู้ประพฤติทุจริต แล้วปกปิดความทุจริต

  นี้เรากล่าวว่าเป็นการเสียดอกเบี้ย
ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ผู้มีศีลย่อมติเตียน   นี้เรากล่าวว่า เป็นการถูกทวง
ความคิดอกุศลอันลามกย่อมติดตามตนไป   นี้เรากล่าวว่า เป็นการถูกตามตัว
ผู้ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในนรก หรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นการถูกจองจำใดสักอย่างเดียวที่ทารุณ เป็นทุกข์ เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมะอันยอดเยี่ยม เหมือนการไปเกิดในนรก หรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้เลย

 


“ ดูก่อนมานพ ผู้ไม่ให้ทานด้วย ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม ประทีป ที่นั่ง ที่นอน และที่อยู่อาศัยเป็นต้น แต่สมณะพราหมณ์ ผู้มีศีล เมื่อเขาตายไปย่อมไปเกิดในนรก หรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ถ้าเขากลับเกิดเป็นคนใหม่ เขาจะเป็นคนยากจน มีทรัพย์สมบัติน้อย ”
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทรัพย์ทั้งหลายย่อมเกิดแก่ผู้ให้ทานมาดี แล้วทุกเมื่อ ไม่ว่าผู้นั้นจะมีศิลป์ หรือไม่มีศีลป์ก็ตาม และเขาย่อมได้ใช้ทรัพย์นั้น แต่ทรัพย์ย่อมล่วงเลยผู้ไม่ให้ทานไปเสีย ”

“ ผู้หาทรัพย์ได้แล้ว ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา ทรัพย์ของผู้นั้นย่อมพินาศ ”

.......พุทธพจน์......

 
เหตุแห่งความยากจน....คือ :-
๑. ชอบพูดคำว่า “ เรายากจน ” “ เราไม่พอใช้ ”
๒. เกียจคร้านทำการงาน
๓. ไม่แสวงหาวิชาความรู้ การอาชีพ
๔. ติดสุรา ยาเสพติด
๕. ติดการพนัน
๖. มักมากในกาม
๗. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย
๘. ชาตินี้ตระหนี่ไม่ให้ทาน ชาติก่อนตระหนี่ไม่ให้ทาน
๙. ไม่ตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณ
๑๐. ไม่รู้จักเก็บออมทรัพย์
 

......พระเกษตร ปคุโณ


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net