สมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ ณ เมืองโกสัมพี บุคคลพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พากันติดตามด่าพระพุทธเจ้า และพระภิกษุสงฆ์ ด้วยคำหยาบคายว่า “ เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ เจ้าเป็นวัว เจ้าเป็นฬา เจ้าเป็นสัตว์นรก เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉาน สุคติไม่มีสำหรับเจ้า ทุคติเท่านั้นอันเจ้าพึงหวัง... ”

 

ท่านพระอานันทะได้ฟังคำด่าของคนพวกนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่า “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชาวนครนี้ ด่า บริภาษ เราทั้งหลายแล้ว พวกเราจงไปเสียจากนครนี้เถิด พระเจ้าข้า ”

พระศาสดา :
“ ไปไหน อานันทะ ? ”  
   
พระอานันทะ :
“ ไปนครอื่นพระเจ้าข้า ”  
   
พระศาสดา :
“ ถ้าไปนครนั้นแล้ว ชาวนครนั้น ด่าอีกจะไปที่ไหน อานันทะ ? ”  
   
พระอานันทะ :
พระอานันทะ : “ ไปนครอื่นอีกพระเจ้าข้า ”  
   
พระศาสดา :
“ ถ้าไปนครนั้นแล้วชาวนครนั้น ยังด่าอีกจะไปไหน อานันทะ ? ”  
   
พระอานันทะ :
“ ไปสู่นครอื่นอีกพระเจ้าข้า ”  
   
พระศาสดา :
“ อานันทะ การทำอย่างนั้นไม่ควร เมื่อเรื่องเกิดขึ้นที่ใด จงอยู่ให้เรื่องจบ แล้วค่อยไปจึง สมควร อานันทะ ใครบ้างที่ด่าพวกเรา ? ”  
   
พระอานันทะ :
“ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนทั้งหมดแม้กระทั่งพวกกรรมกร พากันด่าพระเจ้าข้า ”  
   
พระศาสดา :
“ อานันทะ เราเป็นเหมือนช้างที่เข้าสู่สงคราม การอดทนต่อคำหยาบของพวกคนทุศีลทั้งหลาย ย่อมเป็นภาระของเรา ”  
   
พระองค์ทรงภาษิตเป็นพระคาถาว่า :
 
“ เราจะอดกลั้นคำล่วงเกิน เหมือนช้างอดทนลูกศรที่มาจากแล่งในสงคราม เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่ว พระราชาย่อมทรงสัตว์พาหนะที่ฝึกดีแล้ว เข้าสู่สงคราม บุคคลผู้อดกลั้นต่อคำล่วงเกินได้ เพราะฝึกตนมาดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย, ม้าอัสดร, ม้าอาชาไนย, พญาช้างกุญชร ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐ แต่บุคคลที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่า ”
 
ในกาลจบพระเทศนา มหาชนทั้งหลาย รวมทั้งผู้ที่รับจ้างด่า มายืนด่าอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ตามถนนบ้าง ตามทางแยกบ้าง ตามหน้าบ้านหน้าร้านบ้าง ตามตรอกตามซอยบ้าง ทั้งหมดบรรลุโสดาบัน ณ ที่นั้นเอง
 
อรรถกถา ธรรมบท
 

 
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net