นับแต่กัปนี้ไปในอดีตสี่อสงไขย(นับไม่ได้)แสนกัป มีพระพุทธเจ้าผู้เจ้าผู้นำพิเศษ ๔ พระองค์ คือ พระตัณหังกะระ, พระเมธังกะระ, พระสะระณังกะระ และพระทีปังกะระสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้ชนะข้าศึกเหล่านั้นมีในกัปเดียวกัน
ต่อจากสมัยของพระทีปังกะระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่า โกณฑัญญะ มีพระองค์เดียวในกัปหนึ่งทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆะ(แดนกันดาร) ระหว่างกัปของพระผู้มีพระภาคทีปังกะระ และพระศาสดาโกณฑัญญะ เป็นสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้านานหนึ่งอสงขัยกัป
ต่อจากสมัยของพระโกณฑัญญะพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่า มังคะละ ระหว่างกัปของพระพุทธเจ้าทั้ง ๒ พระองค์ ว่างจากพระพุทธเจ้านานหนึ่งอสงไขยกัป
พระมุนีสุมังคะละ พระสุมะนะ พระเรวะตะ และพระโสภิตะ พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทรงทำแสงสว่างแก่โลกเหล่านั้นก็มีในกัปเดียวกัน
ต่อจากสมัยของพระโสภิตะพุทธเจ้า มีพระมหามุนีพุทธเจ้าพระนามว่า อโนมะทัสสี ระหว่างกัปของพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์นั้นว่างจากพระพุทธเจ้านานหนึ่งอสงไขยกัป

พระพุทธเจ้าผู้นำคือ พระอโนมะทัสสี พระปะทุมะ และพระนาระทะ พระพุทธเจ้าผู้ทำที่สุดแห่งความมืดเหล่านั้นมีในกัปเดียว
ต่อจากสมัยของพระนาระทะพุทธเจ้า นานแสนกัปมีพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่า ปทุมุตตะระ ทรงอุบัติขึ้นเป็นผู้นำโลก ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆะ
ในสามหมื่นกัปต่อจากพระปทุมุตตะระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือ พระสุเมธะ และพระสุชาตะพุทธเจ้า ทรงยังหมู่สัตว์ให้พ้นจากสังสาระ
ในหนึ่งพันแปดร้อยกัปต่อมามีพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์คือ พระปิยะทัสสี พระอัตถะทัสสี และพระธัมมะทัสสี พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์ ๒ เท้า ผู้ไม่มีบุคคลใดเปรียบในโลก เสด็จอุบัติในกัปเดียวกัน
ต่อจากนี้ในกัปที่เก้าสิบสี่ มีพระมหามุนีพระองค์เดียวพระนามว่า สิตธัตถะ ผู้รู้แจ้งโลก ผู้ยอดเยี่ยมโดยบุญลักษณ์
ต่อมาในกัปที่เก้าสิบสองมีพระผู้นำโลก ๒ พระองค์คือ พระติสสะ และพระปุสสะ ผู้ไม่มีใครเสมอ ไม่มีบุคคลเปรียบ
ต่อมาในกัปที่เก้าสิบเอ็ด มีพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่า วิปัสสี พระองค์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูกแล้ว
ต่อมาในกัปที่สามสิบเอ็ด มีพระผู้นำ ๒พระองค์คือ พระสีขี และพระเวสสะภู ผู้ไม่มีใครเสมอ ไม่มีบุคคลเปรียบเทียบ
ต่อมาในกัปที่ยี่สิบเก้า ในภัทระ(เจริญ)กัปนี้ มีพระผู้นำ ๓ พระองค์คือ พระกะกุสันธะ ,พระโกนาคะมะนะและพระกัสสะปะ เราเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และพระเมตเตยยะ เป็นพระพุทธเจ้าที่จะทรงอุบัติในอนาคต พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์นี้เป็นปราชญ์ผู้อนุเคราะห์โลก
บรรดาผู้เป็นพระธรรมราชาเหล่านั้น เราโคตะมะพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวก ผู้บอกทางพ้นทุกข์แก่เหล่าสัตว์หลายโกฏิก็จะปรินิพพาน
(จาก ปกิณกะของพระพุทธเจ้า พระไตรปิฎกอรรถกถา เล่ม ๗๓ หน้า ๗๓๖)


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net