....เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ ณ. ปาวาลเจดีย์ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จปรินิพพาน ๓ เดือน พระองค์ทรงปลงอายุสังขาร แล้วเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ ท่านพระอานันทะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นดินนี้ไหวใหญ่หนอ แผ่นดินนี้ไหวใหญ่จริงหนอ น่าสะพรึงกลัว ขนลุกชูชัน ทั้งกลองทิพย์ก็บันลือลั่น อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่พระเจ้าข้า?”
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า.... ดูก่อนอานันทะ เหตุปัจจัย ๘ ประการ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ คือ :-

  ๑. แผ่นดินใหญ่นี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนความว่างเปล่าบาง
    สมัยเกิดลมพายุพัดจัดทำให้น้ำไหว เมื่อน้ำไหวย่อมทำให้แผ่นดินไหวใหญ่
  ๒. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความชำนาญทางจิต หรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มาก
     มีอานุภาพมาก เจริญสัญญาในแผ่นดินนิดหน่อย เจริญสัญญาในน้ำหาประมาณ
     มิได้ ย่อมทำให้แผ่นดินไหวใหญ่
  ๓. เมื่อพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะ ลงสู่พระครรภ์มารดา เมื่อนั้นย่อมเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
  ๔. เมื่อพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากพระครรภ์มารดา เมื่อนั้นย่อมเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
  ๕. เมื่อพระตะถาคะตะตรัสรู้อนุตะระสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อนั้นย่อมเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
  ๖. เมื่อพระตะถาคะตะทรงประกาศอนุตะระธรรมจักร เมื่อนั้นย่อมเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
  ๗. เมื่อพระตะถาคะตะทรงมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขาร เมื่อนั้นย่อมเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
  ๘. เมื่อพระตะถาคะตะปรินิพพานด้วยอนุปทิเสสนิพพานธาตุ เมื่อนั้นย่อมเกิดแผ่นดินไหวใหญ่

อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาตเล่ม๒๓ หน้า ๒๙๔

หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net