พระเจ้ามันธาตุมหาราช
(สุดยอดแห่งมนุษย์ผู้บริโภคกาม)

          ในอดีตกาลครั้งปฐมกัป เมื่อโลกเริ่มสร้างได้มีพระราชาพระนามว่า พระเจ้ามหาสัมมะตะราช เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก เมื่อทรงสิ้นพระชนม์แล้วโอรสของพระองค์พระนามว่า โรชะ ได้สืบราชสมบัติปกครองโลกต่อมา และมีพระราชโอรสสืบราชย์สมบัติปกครองโลกตามลำดับดังนี้คือ พระเจ้าวะชะโรชะ พระเจ้ากัลยาณะ พระเจ้าวะระกัลยาณะ พระเจ้าวะระอุโปสะถะ โอรสของพระเจ้าวะระอุโปสะถะพระนามว่า มันธาตุ ได้สืบราชสมบัติต่อมา

        พระเจ้ามันธาตุทรงมีทรัพย์สมบัติมากมาย พระองค์มีปราสาท ๓ หลังคือปราสาทสำหรับฤดูร้อน สำหรับฤดูฝนและฤดูหนาว มีนางสนมกำนัลหลายแสนนางขับร้องฟ้อนรำ ขับกล่อมบำเรอพระองค์อยู่บนปราสาทตลอดทั้งวันทั้งคืน พระองค์ทรงเสวยความสุขในกามคุณ ๕ อย่างล้นเหลือดุจเทวดา ในงานราชการพระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองจนเจริญในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สะพาน สวนสาธารณะ และสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ราษฎรทั้งแผ่นดินไม่มีใครติเตียนพระองค์เลยมีแต่รักพระองค์ทั้งนั้น พระองค์ทรงมีรัตนะต่างๆคือ เพชร นิล จินดา เป็นต้น และเงินทองอย่างมากมาย หากพระองค์ปรารถนาเพียงปรบพระหัตถ์ทั้งสอง ฝนรัตนะทุกประการก็ตกลงมาเต็มพื้นแผ่นดินสูงถึงหัวเข่าดุจฝนทิพย์โปรยลงมาจากอากาศ
พระองค์ทรงยินดีในการให้ทานทรงให้สร้างโรงทาน ๖ แห่ง คือ
ที่ประตูเมืองหลวงทั้ง ๔ ด้าน ที่กลางพระนคร ๑ โรง และที่ประตูพระราชนิเวศน์ ๑ โรง โรงทานแต่ละโรงจะมีเจ้าพนักงานคอยประกาศเชิญชวนให้มารับสิ่งของ เชิญชวนให้มากิน เชิญชวนให้มาดื่ม สิ่งของที่ทรงแจกมีทุกอย่างคือ รัตนะทุกชนิด เงิน ทอง สัตว์ ๒ เท้า สัตว์ ๔ เท้า รถ เรือ สตรี เครื่องนุ่งห่ม ของกินของใช้เป็นต้น นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงมีฤทธิ์ ๔ ประการคือ....
  ๑. ทรงมีพระรูปงามน่าดูน่า