การให้ทานที่มีผลมาก
พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสถาม อนาถะบิณฑิกะคฤหบดี ว่า.... “ดูก่อนคฤหบดี ในตระกูลของท่านยังให้ทานดีอยู่หรือ?”
คฤหบดี... “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ... ในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่ แต่ทานนั้นเป็นของเศร้าหมอง มีเพียงปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นกับ พระเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาค... “ดูก่อนคฤหบดี... ทานที่จะเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม ถ้าผู้ให้ทานโดยไม่เคารพ ไม่ทำความนอบน้อมให้ ไม่ให้ด้วยมือตน ให้ของที่เหลือเดน และไม่เชื่อผลของกรรม จิตผู้ให้ทานในตระกูลนั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี บริโภคผ้าอย่างดี บริโภคยานพาหนะอย่างดี บริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี แม้บริวารของผู้นั้น คือ บุตร ธิดา ภรรยา ทาส คนรับใช้ คนงาน ก็ไม่เชื่อฟัง ไม่เงี่ยหูฟัง ส่งจิตไปที่อื่นเสีย นี้เป็นเพราะให้ทานโดยไม่เคารพ
     ทานจะเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม ถ้าให้ด้วยความเคารพ ทำความนอบน้อมให้ ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่ไม่เหลือเดน เชื่อผลของกรรม จิตของผู้ให้ทานในตระกูลนั้น ย่อมนอบน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี แม้บริวารของผู้นั้น คือ บุตร ธิดา ภรรยา ทาส คนรับใช้ และคนงาน ก็เชื่อเงี่ยหูฟัง ไม่ส่งจิตไปที่อื่น นี้เป็นเพราะการให้ทานโดยเคารพ
ดูก่อนคฤหบดี... เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อ เวลามะ เขาให้มหาทานอย่างนี้ คือ :-
   • ให้ถาดทองที่เต็มไปด้วยรูปิยะ (เงิน) ๘๔,๐๐๐ ถาด, ถาดทองที่เต็มไปด้วยทอง
   • ถาดสำริดที่เต็มไปด้วยเงิน, ช้างมีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง คลุมด้วยตาข่ายทอง ปักธงทอง
   • รถหุ้มด้วยหนังราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพลเหลือง มีเครื่องประดับทอง       คลุมด้วยตาข่ายทอง ปักธงทอง
   • แม่โคที่มีน้ำนมไหลสะดวก พร้อมภาชนะเงินสำหรับรองรับน้ำนม
   • หญิงสาวที่ประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุณฑล
   • บัลลังค์ ปูลาดด้วยผ้าโกเชาว์ ปูลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาว ปูลาดด้วยเครื่องปูลาดรูปดอกไม้      ปูลาดด้วยหนังชะมด มีเครื่องลาดเพดาน มีหมอนข้างทั้งสองสิ่งเหล่านี้ล้วนอย่างละ ๘๔,๐๐๐
  
ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ พับ อันเป็นผ้าเปลือกไม้, ผ้าแพร, ผ้าฝ้าย, ผ้าเนื้อละเอียด จะป่วยกาลไปไยถึง ข้าว น้ำ ของเคี้ยว ของบริโภค เครื่องสำอาง ที่นั่ง ที่นอน ล้วนไหลไปเหมือนแม่น้ำ
   ดูก่อนคฤหบดี...สมัยนั้นเป็นเรา เวลามะพราหมณ์ เราได้ให้มหาทานนั้น แต่ในทานนั้นไม่มีพระทักขิไณยบุคคล ใครๆไม่สามารถชำระทานนั้นให้หมดจดได้ (คนเหล่านั้นล้วนเป็นปุถุชน)
   ดูก่อนคฤหบดี... ทาน... ที่บุคคลเชื้อเชิญผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิ (พระโสดาบัน) เพียงผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่าทานที่ เวลามะพราหมณ์ ให้แล้ว, ทานที่บุคคลเชื้อเชิญผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิร้อยท่านบริโภค มีผลมากกว่า... ทานที่บุคคลเชื้อเชิญผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิท่านเดียวบริโภค
   ดูก่อนคฤหบดี... ทาน... ที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามี ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่า... ทานที่บุคคลเชื้อเชิญ ให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิร้อยท่านบริโภค....
          ทาน... ที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอนาคามี ผู้เดียวบริโภค....
          ทาน... ที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอรหันต์ ผู้เดียวบริโภค....
          ทาน... ที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้เดียวบริโภค....
   ทาน... ที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เดียวบริโภค.... (ในแต่ละยุค แต่ละสมัยโลกจะมีพระอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียง ๑ พระองค์เท่านั้น) มีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภค
   ทาน... ที่บุคคลถวายให้พระภิกษุสงฆ์ (สังฆทาน) มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค มีผลมากกว่าทาน... ที่บุคคลถวายให้พระอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค
   บุคคลสร้างวิหาร(วัด)... ถวายสงฆ์ผู้มาจาก ๔ ทิศ มีผลมากกว่าทาน... ที่บุคคลถวายให้พระภิกษุมีพระอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประมุขบริโภค
   บุคคลมีจิตเลื่อมใส.... พระอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก มีผลมากกว่า... บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจาก ๔ ทิศ
   บุคคลสมาทานศีล ๕... มีผลมากกว่า... บุคคลมีจิตเลื่อมใสพระอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
   บุคคลเจริญเมตตาจิต... เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าบุคคลสมาทานศีล ๕

พระไตรปิฎกอังคุตตรนิกาย นวกนิบาต เล่ม ๒๓ หน้า ๓๗๙หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net