ทานที่มีอานิสงค์ต่างกัน
    ... “ดูก่อนสารีบุตร บุคคลที่หวังผลของทาน ด้วยคิดว่าในชาตินี้ หรือเมื่อเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทาน เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องสำอาง ที่นั่ง ที่นอน ที่พักอาศัย และอุปกรณ์ เป็นต้นแก่ สมณะพราหมณ์ เมื่อเขาตายไปย่อมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราช เมื่อสิ้นกรรมแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีก” ....
    ... “บุคคลที่คิดว่า... ทานเป็นความดี เขาจึงให้ทาน... เมื่อเขาตายไปย่อมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ เมื่อสิ้นกรรมแล้ว ก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีก” ...
    ... “บุคคลที่คิดว่า... มารดา บิดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคยให้ทานมา เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณี เขาจึงให้ทาน... เมื่อเขาตายไปย่อมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นมายา เมื่อสิ้นกรรมแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีก” ...
    ... “บุคคลที่คิดว่า... เราหุงหากิน ส่วนสมณะพราหมณ์เหล่านี้ไม่หุงหากิน เขาจึงให้ทาน... เมื่อเขาตายไปย่อมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิต เมื่อสิ้นกรรมแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีก” ...
    ... “บุคคลที่คิดว่า... เราจะเป็นผู้จำแนกแจกทาน เขาจึงให้ทาน... เมื่อเขาตายไปย่อมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานะระตี เมื่อสิ้นกรรมแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีก” ...
    ... “บุคคลที่คิดว่า... เรามีความเลื่อมใส ปลื้มใจ และยินดี เขาจึงให้ทาน... เมื่อเขาตายไปย่อมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นปะระนิมมิตะวะสะวัสตี เมื่อสิ้นกรรมแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีก” ...
    ... “บุคคลที่คิดว่า... เพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต (ให้บริสุทธิ์) เขาจึงให้ทาน... เมื่อเขาตายไปย่อมไปเกิดเป็นพระพรหมบนพรหมโลก เมื่อสิ้นกรรมแล้ว หมดอายุแล้ว ก็ปรินิพพานบนพรหมโลก ไม่กลับมาเป็นอย่างนี้อีก” ...
    ... “ดูก่อนสารีบุตร... นี้เป็นเหตุให้ผลของทานมีอานิสงส์ต่างกัน”
พระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต เล่ม๒๓ หน้า ๖๔

สัปปุริสสะสูตร
การให้ทานของคนดี

... “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย... การให้ทานของคนดีมี ๘ ประการ คือ: -
๑. ให้ของสะอาด ๒. ให้ของประณีต
๓. ให้ตามกาลสมัย ๔. ให้ของที่สมควร
๕. เลือกสรรดีแล้วให้ ๖. ให้เนืองนิตย์
๗. เมื่อให้มีจิตใจผ่องใส ๘. ให้แล้วดีใจ
ผู้มีใจอันสละแล้ว บริจาคทานอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีใครเบียดเบียน เป็นสุข”


พระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เล่ม๒๓ หน้า ๒๒๘หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net