“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การฆ่าสัตว์ บุคคลใดเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว เมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต วิบากของการฆ่าสัตว์อย่างเบาที่สุด ย่อมทำให้เป็นผู้มีอายุน้อย เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์

    การลักทรัพย์ บุคคลใดเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว เมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต วิบากของการลักทรัพย์อย่างเบาที่สุด ย่อมทำให้เกิดความพินาศแก่ทรัพย์ เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์

    การประพฤติผิดในกาม บุคคลใดเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว เมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต วิบากของการประพฤติผิดในกามอย่างเบาที่สุด ย่อมทำให้มีศัตรูและเวร เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์

   การพูดโกหก บุคคลใดเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว เมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต วิบากของการพูดโกหกอย่างเบาที่สุด ย่อมเกิดคำกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์

   การพูดส่อเสียด บุคคลใดเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว เมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต วิบากของการพูดส่อเสียดอย่างเบาที่สุด ย่อมเกิดการแตกแยกจากญาติมิตร เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์
   การพูดหยาบ บุคคลใดเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว เมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต วิบากของการพูดหยาบอย่างเบาที่สุด ย่อมมีเสียงที่ไม่น่าพอใจ เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์
  
    การพูดเพ้อเจ้อ บุคคลใดเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว เมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต วิบากของการพูดเพ้อเจ้ออย่างเบาที่สุด ย่อมไม่มีใครเชื่อถือในคำพูด เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์

   การเสพสุราเมรัยและสิ่งเสพติด บุคคลใดเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว เมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต วิบากของการเสพสุราเมรัยและสิ่งเสพติดอย่างเบาที่สุด ย่อมเป็นบ้าหรือปัญญาอ่อน เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์

อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาตเล่ม๒๓ หน้า ๒๓๒

หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net