มงคล ๓๘  
เทวดาและมนุษย์ทำมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ปราชัยในที่ทุกสถาน คือ
 

๑.  ไม่คบคนพาล
๒.  คบบัณฑิต
๓.  บูชาผู้ที่ควรบูชา
๔.  อยู่ในที่ดี
๕.  ทำบุญไว้แล้วแต่ปางก่อน
๖.   ตั้งตนไว้ดี
๗.  ศึกษามาก
๘.  มีศิลป์ วิชา
๙.  มีระเบียบวินัย
๑๐.  วาจาสุภาษิต

 
  ๑๑. บำรุงมารดาบิดา
๑๒. สงเคราะห์บุตร
๑๓. สงเคราะห์ภรรยา
๑๔. การงานไม่คั่งค้าง
๑๕. ให้ทาน
๑๖. มีศีลธรรม
๑๗. สงเคราะห์ญาติ
๑๘. การงานไม่มีโทษ
๑๙. ไม่ทำชั่ว
๒๐. ไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมา
๒๑. ไม่ประมาท
๒๒. มีความเคารพยำเกรง
๒๓. สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน
๒๔. ยินดีสิ่งที่มีอยู่แล้ว
   
๒๕. กตัญญู
๒๖. ฟังธรรมตามกาล
๒๗. อดทน
๒๘. ว่าง่าย
๒๙. พบสมณพราหมณ์
๓๐. สนทนาธรรมตามกาล
๓๑. บำเพ็ญตบะ
๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์
๓๓. เห็นอริยสัจจ์
๓๔. ทำนิพพานให้แจ้ง
๓๕. ไม่หวั่นไหวในธรรมดาของโลก
๓๖. ไม่เศร้าโศก
๓๗. ปราศจากกิเลศ
๓๘. หลุดพ้น
 
 
  (ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ เล่ม ๒๕ หน้า ๓)  


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net