สงเคราะห์วัตถุ ๔  
การสงเคราะห์ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ
 

๑.  การให้
๒.  คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวาน
๓.  บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
๔.  ประพฤติตนดีเสมอต้นเสมอปลาย

   
  (อังคุตตรนิกาย จตกนิบาต. เล่ม ๒๑ หน้า๔๒)


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net