ประโยชน์จากทรัพย์ ๕  
การใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ เกิดบุญ คือ
 

๑.  เลี้ยงตนเอง มารดา บิดา บุตร ภรรยา ญาติ พี่น้องให้เป็นสุข
๒.  เลี้ยงมิตรสหาย และคนร่วมงาน บริวาร ให้เป็นสุข
๓.  ใช้ป้องกันอันตราย
๔.  ทำพลีกรรม ๕ ประการ คือ
      ก.  ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ
      ข.  อัติถิพลี สงเคราะห์แขกที่มา
      ค.  ปุพพเปตพลี อุทิศส่วนบุญให้ผู้ที่ล่วงลับ
      ง.  ราชพลี เสียภาษี
      จ.  เทวตาพลี จัดเครื่องสักการะบูชาเทวดา
๕.  อุปถัมภ์บำรุง สมณพราหมณ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

   
  (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่ม ๒๒ หน้า ๔๘)

หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net