๑. ความตายคืออะไร ?  
 
  ตอบ

ความตายคือการหมดอายุ การทิ้งร่างในป่าช้า รูปกายแตกสลายกลายเป็น ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ส่วนจิตวิญญาณก็ออกจากร่างไปหาร่างใหม่

 
   
๒. ฆ่าตัวตาย กระโดดตึกตาย เมื่อตายแล้วพ้นทุกข์จริงหรือ ?
 

ตอบ

การฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆ ไม่ทำให้พ้นทุกข์ เพราะถ้ายังมีกิเลสตัณหา ก็ต้องไปเกิดอีก อาจไปเกิดในภูมิที่ต่ำกว่า เช่น ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือสัตว์นรก ก็จะยิ่งทุกข์มากกว่าเดิม
   
๓. คนที่เป็นบ้า หรือจิตวิปลาส อารมณ์ของเขาอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์ หรือสุข ?
 

ตอบ

คนบ้ามีอารมณ์ที่เป็นทุกข์ จึงแสดงความวุ่นวาย ความไม่สงบปรากฏออกมาให้เห็น ตรงข้ามกับผู้ไม่เป็น
ทุกข์ จะไม่วุ่นวายและมีความสงบ
 
     
๔. ทำบุญอย่างไร จึงจะได้อานิสงค์สูงสุด ?
 

ตอบ

บุญขั้นต่างๆที่มีอานิสงส์สูงกว่ากันตามลำดับดังนี้
๑. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ ๑๐๐ เท่า
๒. ให้ทานแก่คนไม่มีศีล มีอานิสงส์สูงกว่าอีก ๑๐๐ เท่า
๓. ให้ทานแก่คนมีศีลห้า มีอานิสงส์สูงกว่าอีก ๑๐๐ เท่า
๔. ให้ทานแก่ผู้ได้ฌาน ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีอานิสงส์ แสนโกฏิ
๕. ให้ทานแก่พระโสดาปัตติมรรค มีอานิสงส์ เป็นอสงไขย ( นับไม่ถ้วน )
จะกล่าวไปใยในการให้ทาน แก่ พระโสดาปัตติผล ….สกทาคามี ….อนาคามี …..อรหันต์ ….พระปัจเจกพุทธ ….พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๖. การถวายทานแก่สงฆ์ โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข
๗. การสร้างวิหารทาน ( สร้างวัด )
๘. การประกาศและเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า "การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"
๙. มีความเลื่อมใสศรัทธาใน พระพุทธเจ้า …พระธรรม ….พระสงฆ์
๑๐. สมาทานศีล ๕
๑๑. ออกจากเรือนบวชเป็น พราหมณ์, …ฤาษี, …ชี, …สามเณร, …พระภิกษุผู้มีศีล
๑๒. เจริญเมตตาจิต
๑๓. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
๑๔. ตัดกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ข้อนี้มีอานิสงส์สูงสุดกว่าบุญทั้งหลาย
     
๕. คนที่ผิดลูกผิดเมียเขาจะบาปหรือไม่ (ทั้งๆที่รู้ว่าเขามีลูกเมียอยู่แล้วก็ยังทำ) ?
 

ตอบ

การประพฤติผิดในกามเป็นบาปแน่ ในปัจจุบันเขาจะไม่มีความสุข( มีตัวอย่างที่ให้เห็นชัดเจนตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน ) และเมื่อตายไปแล้วต้องชดใช้เวรกรรมในนรก มีทุคติภพอยู่เบื้องหน้า
     
๖. การปฏิบัติธรรมมีผลดีกับเราอย่างไรบ้าง?
 

ตอบ

การปฏิบัติธรรมทำให้มีความสุขในปัจจุบัน และมีสุคติภพอยู่เบื้องหน้า
     
๗. ตายแล้วไปไหน ?
 

ตอบ

ตายแล้วถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ยังไปเกิดอีก จะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมดี กรรมชั่ว ที่ทำสะสมไว้ แต่ถ้าสิ้นกิเลสแล้วก็ไปสู่พระนิพพาน
       
๘. ทำไมคนเราต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายตายเกิด ?
 

ตอบ

เหตุที่คนเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิด เพราะ มีตัณหา ( ความอยาก )
     
๙. ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ ?
 

ตอบ

จะพ้นทุกข์ได้ด้วยการละตัณหา จะละตัณหาได้เพราะเห็นโทษ และเห็นทุกข์ในโลก
     
๑๐. ทำอย่างไรจึงจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ?
 

ตอบ

การปฏิบัติเพื่อไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด คือ การประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา แล้วพิจารณาให้เห็นโทษของโลก ให้เห็นทุกข์ในโลก แล้วจงเบื่อหน่าย จงคลายกำหนัดในโลก อย่ายินดีในโลก
     
๑๑. ไตรลักษณ์ คืออะไร ?
 

ตอบ

ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่

๑. สังขาร ( สิ่งปรุงแต่ง ) ทั้งปวง ไม่เที่ยง ( อนิจฺจตา )
๒. สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์ ( ทุกฺขตา )
๓. ธรรมชาติทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ว่างเปล่า ( อนตฺตตา )

อธิบายว่า สังขาร คือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปและนามในโลกไหนๆก็ตาม ย่อมก่อกำเนิดจากการรวมตัว ( ปรุงแต่ง ) ขึ้นจากธาตุต่างๆ เมื่อก่อเป็นตัวเป็นตนแล้วจะตั้งอยู่ได้ไม่นาน ก็จะแปรปรวนไหลไปสู่ความเก่าชำรุด ขณะเดียวกันก็มีสภาวะเป็นทุกข์ไปด้วย แล้วแตกสลายสู่ความมรณะไปในที่สุด หาตัวตนที่ยั่งยืนไม่ได้ สำคัญมั่นหมายไม่ได้ ยึดถือไม่ได้ เป็นความว่างเปล่า
   
 
 

หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net