๑. หนึ่งกัป และหนึ่งพุทธันดร มีความหมายว่าอย่างไร ?  
 
  ตอบ

หนึ่งกัป คือระยะเวลาตั้งแต่โลกเกิดจนถึงโลกพินาศ หนึ่งรอบเรียกหนึ่งกัป ความยาวนานของหนึ่งกัป ยากที่จะกล่าวว่า เท่านี้ ร้อยปี , เท่านี้ พันปี หรือเท่านี้ แสนปี แต่อุปมาได้ดังนี้

          สมมุติว่ามีกำแพง ๔ ด้าน กว้าง ๑ โยชน์ ยาว ๑ โยชน์ สูง ๑ โยชน์ ( ๑ โยชน์ = ๑๖ กม.) ภายในมีเมล็ดผักกาดบรรจุอยู่เต็ม เวลา ๑๐๐ ปีเอาออก ๑ เมล็ด จนกว่าจะหมด แต่ความยาวนานของ ๑ กัป ยังไม่หมดเลย
หนึ่งพุทธันดร คือระยะเวลาระหว่างการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง จนถึงอีกองค์หนึ่ง ซึ่งไม่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่จะนานมาก เพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นยากมาก ถ้าในกัปนี้มีพระพุทธเจ้า ๕ องค์ ดังนั้นระยะเวลาระหว่างแต่ละองค์จึงนานไม่ถึง ๑ กัป นอกจากนี้แล้ว ระยะเวลาอาจห่าง ๑ กัปบ้าง ๑๐ กัปบ้าง ๑๐๐ กัปบ้าง หรือนานแสนกัปก็ได้

 
   


หนึ่งพุทธันดร คือระยะเวลาระหว่างการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง จนถึงอีกองค์หนึ่ง ซึ่งไม่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่จะนานมาก เพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นยากมาก ถ้าในกัปนี้มีพระพุทธเจ้า ๕ องค์ ดังนั้นระยะเวลาระหว่างแต่ละองค์จึงนานไม่ถึง ๑ กัป นอกจากนี้แล้ว ระยะเวลาอาจห่าง ๑ กัปบ้าง ๑๐ กัปบ้าง ๑๐๐ กัปบ้าง หรือนานแสนกัปก็ได้

   
๒. นับถือศาสนาพุทธแล้วได้อะไร ?
 

ตอบ

ได้ความสุข ได้โชคลาภ ได้พระนิพพานอันพ้นทุกข์
   
๓. ปฏิบัติตนอย่างไร จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชน ?
 

ตอบ

๑. มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ,ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
     และในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
๒. ถือศีล ๕
๓. ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วในพระไตรปิฎก
๔. ไม่นับถือศาสดาอื่น
 
     
๔. อะไรคือแก่นของพระศาสนา ?
 

ตอบ

คือการชี้ทางปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอน
     
๕. พระนิพพานนั้นบรมสุขจริงหรือ ?
 

ตอบ

พระนิพพานบรมสุขจริง อุปมาดังนี้ บุคคลเมื่อยังติดสิ่งเสพติด ก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งเสพติด มีวัวก็ต้องทุกข์เพราะวัว มีลูกก็ต้องทุกข์เพราะลูก เมื่อบุคคลไม่ติดสิ่งใดๆ ไม่มีสิ่งใดๆ ก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งใดๆเลย เมื่อไม่มีทุกข์ก็บรมสุขนั่นเอง
     
๖. พระนิพพานคืออะไร ?
 

ตอบ

พระนิพพาน คือธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว ปัจจัยทำอะไรไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้อีกแล้ว ไม่มีธาตุดิน,น้ำ,ลม,ไฟ ไม่มีโลกนี้โลกหน้า ไม่มีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ หรือหมู่ดาว ไม่มีการมา, การไป,การตั้งอยู่ ไม่มีการตายการเกิด หาที่ตั้งอาศัยมิได้ หาอารมณ์มิได้ เป็นที่สุดแห่งทุกข์ เป็นแดนบรมสุข
     
๗. ปฏิบัติตนอย่างไร จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไกลจากพระนิพพาน ?
 

ตอบ

๑. พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง ให้เห็นทุกข์ ให้เห็นความว่างเปล่า ให้เห็นโทษของโลกและสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง
๒. จงเบื่อหน่าย
๓. จงคลายกำหนัด อย่ายินดีในโลก จงปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
       
๘. จริงหรือที่ว่า "สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่แค่ในใจ" ?
 

ตอบ

คำว่า "สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ" นั้นจริงส่วนหนึ่ง แต่ไม่จริงทั้งหมด บุคคลเมื่อยังมีกิเลสอยู่ ย่อมทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง ดังนั้นเมื่อตายไปเพราะกายแตก ย่อมไปเกิดในสวรรค์จริงๆ ไปเกิดในนรกจริงๆ ในภพหน้าอีก
     
๙. ศีลคืออะไร ? ทำไมต้องมีศีล ?
 

ตอบ

ศีล คือข้อปฏิบัติเพื่อให้มีความสุข พ้นจากทุกข์
เหตุที่ต้องมีศีล เพราะศีลเป็นเครื่องกั้น ไม่ให้เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
     
๑๐. มีศีลแล้วได้อะไร ?
 

ตอบ

ผู้มีศีลย่อมมีสุข ผู้มีศีลย่อมมีโชคลาภ และผู้มีศีลย่อมถึงพระนิพพาน
     
๑๑. ทุกข์คืออะไร ? ทำไมเราต้องมีทุกข์ ?
 

ตอบ

ทุกข์ คือ การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจากของรัก ความประสพกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ
          และความยึดถือในขันธ์ ๕ ( กาย-ใจ ) ว่าเป็นของเรา เป็นต้น
            -  เหตุที่มีทุกข์ เพราะมีความร่านอยาก
            -  เหตุที่มีความร่านอยาก เพราะไม่รู้สัจจธรรมว่าทุกสิ่ง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และว่างเปล่า
            -  เหตุที่ไม่รู้สัจจธรรม เพราะไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
     
๑๒. เป็นฆราวาส หรือชาวบ้าน แล้วถึงพระนิพพานได้หรือไม่ ?
 

ตอบ

เป็นชาวบ้านก็ถึงพระนิพพานได้ถ้าตั้งใจ แต่น้อยคนนักจะถึงได้ เพราะในบ้านล้วนแต่มีสิ่งหลอกล่อ เย้ายวน กวนใจ
     
   
 
 

หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net