๑. ความเศร้าโศกเกิดจากอะไร? จะดับความเศร้าโศกได้อย่างไร?
  ตอบ ความเศร้าโศกเกิดจากตัณหา (ความทะยานอยาก) จะดับความเศร้าโศก
  ได้ด้วยการละตัณหา.

๒. จะมีวิธีการละตัณหาได้อย่างไร?
  ตอบ ด้วยปัญญาคือพิจารณาให้เห็นสัจจะธรรม ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง
  (ไม่เที่ยง) เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาผู้ที่จะเกิดปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆ
  ต้องมีบารมี คือชาติก่อนเคยพบพระพุทธศาสนา และเคยประพฤติปฏิบัติธรรมมา
  ในอดีตแล้ว.

๓. ในปัจจุบันนี้มีคนพวกหนึ่ง พากันเชื่อ เลื่อมใส และโฆษณาเจ้าแม่องศ์หนึ่ง มีชื่อจีนมาจากเมืองจีนว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่กินเนื้อสัตว์มีความเลอเลิศกว่าพระอะระหันต์กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถเนรมิตได้สามารถเนรมิตได้พันมือเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างไร?
  
ตอบ เรื่องเจ้าแม่จีนที่ว่า เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นในเมืองจีนไม่มีตัวตนจริงในประ-
 ติศาสตร์ ไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือชาย เป็นลักษณะของเทวดาองค์หนึ่ง หนึ่งตามแบบ
 เทวดาในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ถ้าไปซื้อหนังสือประวัติของเจ้าแม่องค์นี้มา ๑๐
 เล่ม  ซึ่งผู้เขียนคนละคน ทั้ง ๑๐ เล่มจะเขียนไม่เหมือนกันเลย เรื่องของเจ้าแม่
 เรื่องของเจ้าแม่องค์นี้มีในศาสนาพุทธแบบมหายานของจีน ซึ่งเป็นศาสนาพุทธที่มี
 การดัดแปลง ผิดจากศาสนาพุทธต้นฉบับที่ถือกำเนิดจากประเทศอินเดียไกล
 กันลิบ เป็นลัทธิหนึ่งซึ่งแอบอ้างว่าเป็นพระพุทธศาสนา แล้วก็จะกลืนพระพุทธศาสนา  แบบศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่กลืนพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
 เปรียบเสมือนต้นกาฝากเกาะอาศัยต้นไม้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็ดูดกินน้ำเลี้ยงจาก
 ต้นไม้ใหญ่ จนต้นไม้ใหญ่ยืนตายซาก.

๔. ชาวพุทธควรทำอย่างไรกับเรื่องของเจ้าแม่องค์นี้?
  
ตอบ คนตื่นข่าวที่ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าถึงความเป็นมาอย่างแท้จริงของพระพุทธศา-
  
ศาสนา หรือผู้ที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกฉบับเดิมซึ่งสืบ สืบทอดมาจากประเทศอิน-
 เดีย และได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลก ย่อมเชื่อ ย่อมศรัทธา นับถือเจ้าพ่อ
 พ่อเจ้าแม่อะไรก็ได้ ถ้าใครว่าดีก็เอาเอาทั้งนั้น แต่ชาวพุทธผู้เป็นบัณฑิตที่มีการ
 ค้นคว้าถึงที่มาอันแท้จริงแล้วย่อมไม่นับถือสะเปะสะปะไปอย่างนั้น.

๕.เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๗ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ นำภาพยนตร์
เรื่อง “พระพุทธเจ้า” ซึ่งสร้างในประเทศอินเดียมาออกทีวี เนื้อเรื่องผิด
ไปจากพุทธประวัติที่เราเคยอ่าน เช่น “พระปฐมสมโพธิ์” เป็นต้น ผู้แสดง
เป็นพระพุทธเจ้าก็ดี เป็นพระภิกษุก็ดี ไม่ห่มผ้าจีวรแต่นุ่งผ้าโจงกระเบน
แล้วมีผ้าผืนเล็กๆเท่าผ้าขาวม้าพาดคอ ที่หน้าผากของตัวละครไม่ว่าจะ
เป็นพระพุทธเจ้า พระภิกษุ และตัวตัวประกอบทุกคนจะต้องมีเครื่องหมาย
อันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู มีเทวดาฮินดูมากมาย เมื่อพระกุมาร
สิทธัตถะไปเรียนหนังสือกับอาจารย์วิศวามิตร (ในพระไตรปิฎกไม่มี
กล่าวถึง) วันแรกอาจารย์ให้สวดว่า “โอม....นมัสชิวะ” (โอม...นมัสกการ
พระศิวะ) เนื้อเรื่องและบทสนทนาผิดไปอย่างมากมาย ฝืนความรู้สึกที่เคย
เชื่อเมื่อจบแต่ละตอนจะมีนักปราชญ์ของพระพุทธศาสนาชาวไทย
ออกมาลอยหน้าลอยตาพลอยผสมโรงเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย แล้วกล่าว
จ้องจาบ จาบพระไตรปิฎกอย่างไม่ละอาย เกิดอะไรขึ้นแล้วแก่พระพุทธ
ศาสนา?
ตอบ
เรื่องประวัติของพระพุทธเจ้ามีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ซึ่งมีแปล
เป็นภาษาต่างๆทั่วโลก ดังนั้นหนังสือพระพุทธประวัติที่นักเขียนต่างๆเขียน
กันออกมาก็ดี ภาพยนตร์ที่นักสร้างต่างๆทั้งไทยและเทศ สร้างกันขึ้นมาก็ดีส่วนใหญ่
จะผิดเพี้ยนอย่างมากมาย เพราะผู้เขียนผู้สร้างยังเป็นปุถุชน ยังมีกิเลส มีมานะทิฏฐิ
ย่อมจะสอดแทรกความคิดเห็นของตน สอดแทรกความเข้าใจผิดๆของตน
แน่นอนที่สุดต้องสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปด้วย เป็นการบิดเบือนและกล่าวตู่
อย่างไม่กลัวบาปกรรม เห็นมีก็แต่หนังสือ “พระปฐมสมโพธิ์” เท่านั้นที่ใกล้เคียงที่สุด
ซึ่งก็ยังมีผิดเพี้ยนอยู่บ้าง กรณีภาพยนตร์เรื่อง “พระพุทธเจ้า” ที่กำลังออกอากาศทาง
โทรทัศน์ช่อง ๙ นั้น ใครๆดูก็รู้ว่าเป็นเรื่องของศาสนาฮินดู แสดงการกลืนพระพุทธ
ศาสนาที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วสลดใจยิ่งนัก !!!.หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม I ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003 Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net