๑.ขอให้อธิบายความหมายของคำต่อไปนี่?


       พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธ, พระอะระหันต์, พระเจ้าจักรพรรดิ, พระโพธิสัตว์, พระอริยะบุคคล, และปุถุชน.
 
  ตอบ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ผู้สิ้นกิเลส ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง แล้วตั้งพระพุทธศาสนา สอนผู้อื่นอย่างกว้างขวาง.
พระปัจเจกพุทธ คือ ผู้สิ้นกิเลส ตรัสรู้ได้ด้วยตนเอง แล้วไม่สอนหรือสอนผู้อื่นได้เล็กน้อย และไม่ตั้งพระพุทธศาสนา.
พระอะระหันต์ คือ ผู้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติจนบรรลุตาม.
พระเจ้าจักรพรรดิ คือ ผู้เป็นจอมแห่งราชา ผู้มีแก้วเจ็ดประการ เป็นผู้ชนะโดยธรรมะ ไม่ต้องใช้ศาสตราอาวุธ เป็นผู้ครองโลกและสอนศีล ๕ แก่ชาวโลก.
พระโพธิสัตว์ คือ ผู้สร้างบารมี ๑๐ ประการ เพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
พระอริยะบุคคล คือ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้บรรลุโสดาบัน, สกทาคามี, อนาคามี, และอะระหันต์.
ปุถุชน คือ ผู้ที่ยังมีกิเลสหนา มีบาปหนา ไม่มีศีล.

๒. ศาลพระภูมิคืออะไร ?

  ตอบ คือ เรือนหลังเล็กๆที่คนสร้างให้เป็นที่สิงสถิตย์ของภูมิเทวาหรือเทวดาเจ้า

๓. พระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี ขับรถยนต์เหมาะสมหรือไม่ ?
ตอบ ถ้าขับเพื่อกิจการภายในวัดทำได้ แต่ขับออกมานอกวัดไม่สมควร ชาวบ้านจะติเตียน


๔. พระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี มีหรือใช้โทรศัพท์มือถือเหมาะสมหรือไม่?
ตอบ มี-ใช้ในกิจการพระศาสนาย่อมทำได้ แต่ไม่ควรใช้ให้ประเจิดประเจ้อ.

๕. พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมการสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตหรือไม่?
  ตอบ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “การสรรเสริญพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์ มีผลบุญ” การสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตเป็นการแสดงออกถึงความมีศรัทธา แสดงการสรรเสริญ เป็นการประกาศคุณของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ต้องไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน..
 
๖. พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมการทำของขลังของวิเศษ เช่น ตะกรุด, ผ้ายันต์, ปลัดขิก ฯลฯ. หรือไม่?
  ตอบ พระองค์ไม่ทรงส่งเสริมเพราะเป็นเดรัจฉานวิชา ทำให้คนหลงงมงาย..
 
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม I ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003 Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net