๑. บางคนเป็นโรคเรื้อรังเที่ยวหาหมอตามโรงพยาบาลก็รักษาไม่หาย ไปหาหมอผี หมอพระก็ไม่หาย เป็นเพราะเหตุใด?
ตอบ
เพราะเป็นโรคเวรโรคกรรม คือในสมัยยังเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มได้เคยทำบาปด้วยการทุบตีสัตว์ไว้มาก ในชาติก่อนได้เคยทุบตีสัตว์ไว้มาก.         
๒. บางคนไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วย ถึงจะเจ็บจะป่วยก็รักษาหายได้ไม่ยาก เป็นเพราะเหตุใด?
  ตอบ

ตอบ เพราะแต่ก่อนหรือชาติก่อนไม่ทุบตีสัตว์ เป็นคนมีความเมตตาต่อเหล่าสัตว์

๓. บางคนทำอาชีพการงานด้วยการค้าขายก็ดี ทำธุรกิจต่างๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ร่ำรวยสักอย่าง เป็นเพราะเหตุใด?
  ตอบ เพราะในชาตินี้หรือชาติก่อน เป็นคนตระหนี่ ไม่ให้ทาน ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๔. บางคนทำอาชีพการงานด้วยการค้าขายก็ดี ประกอบธุรกิจต่างๆก็ดี ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ มีความร่ำรวยทุกอย่าง เป็นเพราะเหตุใด?
  ตอบ เพราะในชาตินี้หรือชาติก่อนเป็นคนใจกว้าง ให้ทานรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
“ผู้ที่ทำบุญไว้ดีแล้ว ไม่ว่าเขาจะมีศิลป์หรือไม่มีศิลป์ก็ตาม ทรัพย์ย่อมเกิดแก่เขาทุกเมื่อ ทุกที่ และเขาย่อมได้ใช้ทรัพย์นั้นอย่างเป็นสุข”
 
๕. ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนด้วยการเป็นชาวประมงจับสัตว์น้ำก็ดี ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ขายก็ดี ซึ่งถือว่าจำเป็นจะบาปหรือไม่?
  ตอบ การงานหรืออาชีพใดก็ตามที่ผิดศีล ๕ เป็นบาปจะต้องเสวยผลแห่งบาปกรรมนั้นในนรกแน่ เพราะการงานอื่นๆ อาชีพอื่นที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต้องทำบาปลามกอย่างนั้นมีอยู่
 
๖. คนฆ่าหมูส่งให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และพ่อค้าแม่ค้ารับหมูที่เขาฆ่าแล้วมาขายในตลาดโดยไม่ได้ฆ่าเอง บุคคล ๒ ฝ่ายนี้ ฝ่ายใดบาปฝ่ายใดไม่บาป?
  ตอบ บาปเท่ากันทั้ง ๒ ฝ่าย เพราะต่างก็เกี่ยวเนื่องกัน

  
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม I ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003 Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net