๑. การสร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล สร้างสะพาน สระน้ำ สวนสาธารณะ ศาลาพักร้อน ฯลฯ. อย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากัน ?
ตอบ
การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทุกอย่าง อันจะทำให้มหาชนได้รับความสุข ความสะดวก ความสบาย ล้วนเป็นบุญเป็นกุศล ผู้นั้นย่อมเสวยผลกรรมตามสิ่งที่ตนได้สร้างไว้บนสวรรค์
การสร้างโรงพยาบาลได้ชื่อว่าทำให้ผู้เจ็บป่วยมีทุกข์มีภัยหายจากทุกข์ภัยมีอายุยืนนาน ย่อมมีอานิสงส์ยิ่งขึ้น การสร้างโรงเรียนได้ชื่อว่าทำให้คนได้รู้วิชาการต่างๆบนโลกให้มีชีวิต มีความสุข เอาตัวรอดได้ในโลก ย่อมมีอานิสงส์กว่าการสร้างโรงพยาบาล
การสร้างวัดได้ชื่อว่า สร้างที่อยู่อาศัยเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร พระอริยะบุคคล และผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ เป็นไปเพื่อสวรรค์ เพื่อพระนิพพาน อันเป็นเนื้อนาบุญอันอุดม ดังนั้นย่อมมีอานิสงส์กว่าการสร้างโรงเรียน.

        
๒. มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยมีอายุเท่ากันหรือไม่?
  ตอบ

มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยมีอายุไม่เท่ากัน เมื่อโลกเริ่มสร้างใหม่ๆ มนุษย์มีอายุยืนเป็นอสงไขยปี (นับไม่ถ้วน) ต่อมาพวกมนุษย์ทำทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ มีโลภะ โทสะ โมหะเพิ่มขึ้น อายุและผิวพรรณก็ค่อยๆเสื่อมลง เป็นหลายล้านปี หลายแสนปี หลายหมื่นปี จนกระทั่งเหลือเพียง ๑๐ ปีก็ตาย ต่อเมื่อใดมนุษย์เห็นโทษของความทุจริต เห็นโทษของบาป ของอกุศลแล้วพากันกลับตัวกลับใจ ทำสุจริตทางกาย วาจา ใจ เจริญกุศลกรรม อายุของพวกเขาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงอสงไขยปีได้อีก อายุของมนุษย์จะขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้.

๓. โลกจะแตกดับหรือไม่? จะแตกดับเมื่อไร?
  ตอบ

โลกจะต้องแตกดับแน่นอน เพราะโลกมีการเกิด สิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นย่อมมีการเก่าคร่ำคร่าและแตกดับ รอบอายุของโลกเรียกว่า “กัป” หนึ่งกัปยาวนานมากเกินที่จะนับได้ว่ากี่ปี กี่แสนปี แต่อุปมาได้ดังนี้ว่า สมมุติว่ามีหีบใบใหญ่กว้างยาวสูงด้านละ ๑ โยชน์ (๑๖ กม.) ภายในมีเมล็ดผักกาดบรรจุอยู่เต็ม เวลาผ่านไป ๑๐๐ ปีหยิบออก ๑ เมล็ด จนหมดหีบเมื่อไร นั่นเป็นประมาณความยาวนานของ ๑ กัป

ในกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๕ พระองค์ เสด็จอุบัติไปแล้ว ๔ พระองค์ ต่อไปเมื่อพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเสื่อมสูญหมดสิ้นไปจากโลกแล้ว พระเมตเตยะพุทธเจ้าจะเสด็จมาอุบัติในโลก ทรงตั้งพระพุทธศาสนาจนพระพุทธศาสนาเสื่อมสิ้นไปจากโลกกาลอันยาวนาน หลังจากนั้นก็จะถึงกาลสิ้นกัป โลกถึงความพินาศแตกดับ.

 
๔. แต่ก่อนนี้หลายสิบปีมาแล้วทราบว่าประเทศไทยหยุดราชการในวันอุโบสถ (วันพระ) เป็นอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็เลิกไปด้วยเหตุใด?
  ตอบ ปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาหยั่งลึกอยู่ในประเทศไทย บางยุคบางสมัยผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ปรารถนาให้คนไทยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในวันอุโบสถ ท่านก็ออกบทบัญญัติให้วันอุโบสถเป็นวันหยุดราชการ ต่อมาเมื่อผู้มีอำนาจผู้ศรัทธาหมดอำนาจไป ผู้อื่นที่มีศรัทธาน้อยในพระพุทธศาสนา หรือคนในศาสนาอื่นขึ้นมามีอำนาจในการบริหารประเทศ เขาก็ยกเลิกบทบัญญัตินั้นเสีย.
 
๕. แต่ก่อนหลายสิบปีมาแล้ว ประเทศไทยมีแบบเรียนวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ในโรงเรียนทั้งชั้นประถมและมัธยม เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ แต่เดี๋ยวนี้วิชานี้ไม่มีสอนในโรงเรียนแล้ว เพราะเหตุใด ?
  ตอบ ข้อนี้ก็เหมือนกัน สมัยก่อนผู้มีอำนาจในแผ่นดินมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ได้ออกบทบัญญัติให้ทำแบบเรียนพระพุทธศาสนาขึ้นบังคับให้ทุกโรงเรียนต้องเรียนต้องสอน แต่ปัจจุบันผู้มีอำนาจในแผ่นดินรุ่นหลังๆ มีศรัทธาน้อยในพระพุทธศาสนา หรือคนในศาสนาอื่นได้ขึ้นมาบริหารประเทศ เขาก็รวมหัวกันยกเลิกเสีย กล่าวว่าเพื่อความเป็นกลาง แล้วออกกฎหมายว่าชาวไทยมีสิทธิ์ในการเลือกนับถือหรือปฏิบัติในศาสนาใดๆก็ได้ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนต่างๆ สามารถกำหนดแบบเรียนได้เองตามความนับถือของเจ้าของโรงเรียน.
 
๖. พระบาทของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร ?
  ตอบ

พระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิ มีลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ส่วนพระบาทเป็นดังนี้:-

 • ฝ่าพระบาทเรียบเสมอ
 • ฝ่าพระบาททั้ง ๒ ข้าง มีรูปจักร (ล้อเกวียน) มีซี่ข้างละ ๑,๐๐๐ มีกง มีดุมครบบริบูรณ์
 • นิ้วพระบาทยาว
 • ส้นพระบาทยาว
 • ฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
 • ฝ่าพระบาทมีลายเป็นตาข่าย
 • พระบาทเหมือนสังข์คว่ำ

ลักษณะปลีกย่อย (อนุพยัญชนะ)

 • นิ้วพระบาทเรียว
 • นิ้วพระบาทกลม
 • นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน
 • นิ้วพระบาทแนบสนิท
 • พระนขา (เล็บ) มีสีแดง, ไม่มีริ้วรอย มีปลายงอนขึ้น
 • ลายพระบาทมีรอยลึก, ยาว, ตรง และมีสีแดง.

  
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม I ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003 Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net