๑. พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต เมื่อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล้วไซร้ ย่อมบรรลุมรรคผลได้” เมื่อเป็นเช่นนี้จะออกบวชทำไม อยู่เป็นคฤหัสถ์หาความเพลิดเพลินไป ปฏิบัติธรรมไปไม่ดีกว่าหรือ?
ตอบ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นจริง แต่ถ้าออกบวชการบรรลุมรรคผลจะเป็นไปได้สะดวกกว่าและง่ายกว่า เพราะไม่ต้องมีภาระในการหาเลี้ยงชีวิต ด้วยงานบ้านและปัญหาต่างๆอย่างมากมายเหมือนคฤหัสถ์.
        
     
๒. พระกุมารสิทธัตถะเวลาประสูติ ออกมาจากตรงไหนของพระมารดา?
  ตอบ

เรื่องนี้พระไตรปิฎกบาลีไม่ได้กล่าวว่าประสูติออกมาอย่างไร พระไตรปิฎกอรรถกถากล่าวเพียงแต่ว่าพระกุมารเมื่ออยู่ในพระครรภ์ทรงนั่งสมาธิเอาพระเศียรตั้งขึ้น ไม่เอาพระเศียรลงเบื้องล่างเหมือนเด็กทารกทั่วไป พระกุมารเสด็จออกจากพระครรภ์ง่ายดาย เหมือนพระนักเทศน์ก้าวลงจากธรรมาสน์ ไม่ได้กล่าวว่าเสด็จออกมาจากช่องคลอด
หนังสือพุทธประวัติชื่อ “ลาลิตตะวิสตาระ” เขียนโดยพระภิกษุมหายานกล่าวว่า พระกุมารเสด็จชำแรกออกมาทางสีข้างเบื้องขวาของพระมารดา พระไตรปิฎกกล่าวว่า เวลาที่พระกุมารประสูติปรากฏความอัศจรรย์อย่างมากมาย เช่น แผ่นดินไหวใหญ่, เกิดท่อน้ำอุ่นและท่อน้ำเย็นปรากฏกลางอากาศเพื่อสรงสนานพระกุมารและพระมารดา, มีเสียงดนตรีทิพย์บันลือลั่น, คนตาบอดมองเห็นได้, คนง่อยเดินวิ่งได้ ฯลฯ. พระกุมารซึ่งมีบุญฤทธิ์อยู่แล้ว จะชำแรกพระอุทรของพระมารดาออกมาอย่างไรย่อมทำได้.

๓. พระกุมารเวลาประสูติทรงพระดำเนิน ได้ ๗ ก้าวจริงหรือ?
  ตอบ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่า เมื่อพระกุมารประสูติออกมาจากพระครรภ์ของพระมารดาแล้ว พระพรหม ๔ องค์ รับพระกุมารด้วยข่ายทองคำ แล้วน้ำอุ่นและน้ำเย็นจากท่อที่ปรากฏกลางอากาศ ก็สรงสนานพระกุมารและพระมารดา จากนั้นเทาดาชั้นจาตุมหาราช ๔ องค์ รับพระกุมารต่อจากพระพรหม จากนั้นมนุษย์รับต่อจากเทวดา จากนั้นพระกุมารเสด็จลงจากมือมนุษย์ เสด็จดำเนินไปทางทิศเหนือ ๗ ก้าว แล้วทรงยืนเหลียวดู ๑๐ ทิศ แล้วตรัสว่า “เราเป็นหนึ่งในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุด ไม่มีใครเสมอเหมือนเรา การเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป”.

 
๔. พระโพธิสัตว์เข้าปฏิสนธิในพระครรภ์มารดาอย่างไร เข้าตรงไหน?
  ตอบ ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวว่าเข้าตรงไหน? อย่างไร? แต่อาจอุปมาได้ดังนี้... สมมุติว่ามีหีบใบหนึ่งมีฝาปิดอยู่ เราคิดว่าจะเข้าไปในหีบใบนั้น เมื่อเข้าไปแล้วย่อมไม่ปรากฏทางเข้า... ข้อนี้ก็ฉันนั้น.
 
๕. ตามธรรมดาสัตว์โลกย่อมมีลักษณะคล้ายมารดาบิดา แต่พระกุมารมีลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการ เช่น มีพระฉวีวรรณดุจทองคำ มีพระบาทเรียบเสมอ เป็นต้น ซึ่งผิดไปจากลักษณะของมารดาบิดา เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร?
  ตอบ เป็นเพราะพระกุมารทรงได้สร้างสมบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วน เพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบุคคลเอก เป็นหนึ่งในโลก จึงไม่มีใครเสมอเหมือน.
 


 
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม I ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003 Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net