๑. พระภิกษุและนักแสดงธรรมะจำนวนมาก แสดงธรรมะแตกต่างกันไป จะรู้ได้อย่างไรว่าใครสอนถูก ใครสอนผิด?
ตอบ
ให้เทียบกับพระไตรปิฎกว่าลงกันได้หรือไม่ หรืออาศัยหลักการตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการดังนี้ :-
๑. เป็นไปเพื่อคลายกำหนัด
๒. พ้นจากเครื่องผูกมัด
๓. ไม่พอกพูนกิเลส
๔. มักน้อย
๕. สันโดษ ยินดีตามมีตามได้
๖. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
๗. มีความเพียร
๘. เลี้ยงง่าย

        
     
๒. จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงไม่หวั่นไหวในโลกธรรม?
  ตอบ

เมื่อมีความสะดุ้งหวั่นไหวด้วยโลกธรรม เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจ เกิดความเครียดเป็นทุกข์ จงไปยังวัดที่มีความสงบสงัด ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน แล้วนั่งลงที่มุมสงบ เช่น ริมฝั่งสระ ใต้ต้นไม้ เป็นต้น ความทุกข์ ความกลุ้มอกกลุ้มใจจะหายไป.

๓. พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ มีความลึกซึ้งยากที่จะรู้ตามได้ เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทัยประกาศพระพุทธศาสนาแก่สัตว์โลก?
  ตอบ

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เมื่อทรงตรัสรู้แล้วจะทรงท้อพระทัย ไม่ประสงค์จะโปรดสัตว์โลก พระพรหมจึงลงมาจากพรหมโลกมาอาราธนาให้พระองค์ทรงตรัสสอนสัตว์โลก เพราะผู้ที่มีปัญญาสามารถตรัสรู้ตามได้ยังมี พระพุทธเจ้าจึงทรงรับคำอาราธนาของพระพรหม เป็นประเพณีเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์.

 
๔. พระพุทธเจ้าทรงวางแผนในการดำรงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไป แม้พระองค์จะเสด็จปรินิพพานแล้วอย่างไร?
  ตอบ พระองค์ทรงให้พระวินัย(พระไตปิฎก)เป็นศาสดาแทนพระองค์ ทรงให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ในการจัดการบริหารหมู่คณะและทรัพย์สิน พระพุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุผู้บวชนานกว่าและมีความรู้ความสามารถเป็นหัวหน้า เป็นผู้นำ เมื่อจะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สังฆกรรมทั้งหลาย หรือตัดสินคดีความ โดยการประชุมสงฆ์ลงประชามติ พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้พระภิกษุตักเตือนกันและกัน
 
๕. แต่ละวัดมีการสร้างโบสถ์ใหญ่โตสวยงามราคาแพง ถ้าจะเอาทรัพย์สินเหล่านั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่น เช่น สร้างถนนหนทาง สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล หรือช่วยเหลือคนยากคนจนไม่ดีกว่าหรือ?
  ตอบ โบสถ์ หรือ อุโบสถ เป็นที่ทำสังฆกรรมของหมู่สงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้พระภิกษุเอาก้อนหินมา ๔ ก้อน วางเป็นอาณาเขต ๔ ด้านเท่านั้น ไม่ได้ตรัสให้พระภิกษุดิ้นรนสร้างอาคารใหญ่โตสวยงามอะไรเลย แต่ชาวบ้านผู้มีศรัทธาเขาเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาว่าเลิศเหนือกว่าสิ่งอื่นใด เพราะพระพุทธศาสนาชี้ทางสวรรค์ทางพระนิพพาน ทางพ้นทุกข์แก่สัตว์โลก เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลก เขาจึงทุ่มเทสร้างอย่างใหญ่โต สวยงาม วิจิตรพิสดารที่สุดด้วยศรัทธาอันเต็มเปี่ยม ซึ่งจะเป็นบุญเป็นอานิสงส์ ของเขาเอง.
 


 
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม I ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003 Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net