: : : : : สุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี ถ้าคนเราอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วล้างบาปได้ พวก หอย, เต่า, ปู, ปลา เป็นต้น คงพากันขึ้นสวรรค์กันหมดเป็นแน่ ผู้ด่าย่อมถูกด่าตอบ ผู้ขึ้งเคียดย่อมถูกขึ้งเคียดตอบ ผู้ทำร้ายย่อมถูกทำร้ายตอบ ผู้ชนะย่อมถูกชนะตอบ ผู้ชนะข้าศึกเป็นร้อยเป็นพันในสงคราม เราไม่กล่าวว่าเป็นการชนะที่ประเสริฐ เพราะผู้นั้นย่อมก่อเวร เกิดการจองล้างจองผลาญคืน ส่วนผู้ใดชนะกิเลสของตนเอง นั่นเป็นการชนะที่ประเสริฐ อยู่หลายคนพึงรักษาวาจา   อยู่คนเดียวพึงรักษาจิต     ชนใดผูกความโกรธว่า ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ตีเรา ได้ชนะเรา ได้ลักสิ่งของๆเราแล้ว เวรของเขาย่อมไม่ระงับ ส่วนชนใดไม่ผูกความโกรธว่า ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ตีเรา ได้ชนะเรา ได้ลักสิ่งของๆเราแล้ว เวรของเขาย่อมระงับ   คนพาลทำชั่วแล้วรู้สึกเหมือนมีรสหวาน เพราะความชั่วยังไม่แสดงผล แต่เมื่อใดความชั่วแสดงผล เมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์ ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ เมื่อถูกเมฆหรือหมอกบดบัง ย่อมเศร้าหมอง แต่เมื่อเมฆหรือหมอกผ่านพ้นไป ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์นั้น ย่อมผ่องใสใหม่ ฉันใด บุคคลทำชั่วแล้วรู้สำนึกผิด มีสติ กลับตัวละชั่วเสีย ทำแต่ความดี เขาย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสใหม่ฉันนั้น เครื่องผูกมัดที่ทำด้วยเหล็กก็ดี ที่ทำด้วยไม้ก็ดี ที่ทำด้วยเชือกก็ดี เป็นเครื่องผูกมัดที่ดูน่ากลัว แต่เครื่องผูกมัดเหล่านั้นไม่ได้มัดไว้อย่างถาวรเลย ส่วน สามี ภรรยา ลูก หลาน ญาติ มิตรอันเป็นที่รัก ข้าวของ เงินทอง สร้อย แหวน บ้าน ที่ดิน สวน ไร่ นา รถ เรือ วัว ควาย และสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย เป็นเครื่องผูกมัดที่ดูน่ารัก แต่มีความร้ายกาจ ผูกมัดไว้อย่างเหนียวแน่น ถาวร ไว้ในโลกนี้แล้ว ยังตามไปผูกมัดในโลกหน้า และในภพต่อๆ ไปอีก:: : : :

 

 
หลวงพ่อกำลังพิจารณาองค์พุ่มผ้าป่าก่อนรับเป็นของสงฆ์
ตอบปัญหาธรรมะประจำเดือน

  

เป็นบทความที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบ "จักรวาล" ในแนวทางวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ ได้อย่างลงตัว โดยเปรียบเทียบกับพระสูตรในพระไตรปิฎก ซึ่งพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ดีแล้ว มานานกว่า 2,500 ปี

 "ไซอิ๋ว ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอมตะวรรณกรรม ที่อ้างอิงพระพุทธศาสนา"

การเพ่งการฝึกจิตการอบรมจิต ตามปกติจิตของมนุษย์ทั่วๆไปที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมวุ่นวายร้อนรน ไม่เป็นสุข ไม่มีพลัง ไม่มีอำนาจ ไม่ควรแก่การงาน

  ความรู้แจ้ง ความสามารถอันวิเศษ ที่เกินความรู้ความสามารถของมนุษย์ทั่วไป สำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เป็นภิกษุผู้ปฏิบัติดีแล้ว

"ในโลกนี้มี บุคคล ๔ จำพวกนี้คือ"
 
"ท่านผู้เจริญ กระผมใคร่จะพ้นจากทุกข์ ขอท่านโปรดบอกวิธีที่กระผมจะพ้นจากทุกข์สักอย่างหนึ่งเถิด"


"ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ ครั้งนั้นมีนักรบคนหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ..... "

 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม (ธรรมดาของโลก)
ย่อมหมุนไปตามโลก และโลกย่อมหมุนไปตาม
โลกธรรม ๘ ประการ คือ : -
....เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ ณ. ปาวาลเจดีย์ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จปรินิพพาน ๓ เดือน พระองค์ทรงปลงอายุสังขาร แล้วเกิดแผ่นดินไหวใหญ่


 

        

 

ต้องการคู่ชีวิตที่จริงใจ
 
จิตนี้สำคัญ
 
หนีเสือปะจรเข้
 
ความแห้งแล้งที่ยาวนาน
 
พราหมณ์ผ้าห่มผืนเดียว
 
พระพุทธเจ้า...ยังถูกด่า
 
ธรรมะเพื่ออายุยืน
 
พระฤาษีสุเมธะ
 
การตอบแทนคุณ....มารดา...บิดา
สัตว์แสนสวย
 
สาวใจแตก
 
สัตว์รูปทอง
 
 
 
สำหรับผู้ชายบางคน ดูเหมือนจะไม่เคยพอใจหรือยอมหยุดอยู่กับผู้หญิงคนเดียว 

หลวงพ่อกำลังพิจารณาองค์พุ่มผ้าป่าก่อนรับเป็นของสงฆ์
ภาพข่าววัดเขาหินเทิน
ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องวันมาฆะบูชา ๒๕๔๖
ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมการทำบุญทอดผ้าป่า ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๖ หลวงพ่อกำลังพิจารณาองค์พุ่มผ้าป่าก่อนรับเป็นของสงฆ์
ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมการทำบุญทอดผ้าป่า ในวันที่6 กันยายน ๒๕๔๖
ดูรายละเอียด

วันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา

การทอดผ้าป่า
การทอดกฐิน
"พระบรมศาสดาทรงบัญญัติให้ใช้ในกิจการของสงฆ์  ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น"

เอกุโปสถิกาเสรี
  เอกุโปสถิกาเสรี : อานิสงค์ของการ
รักษาศีลครั้งเดียว
สันตติมหาอำมาตย์
   อานิสงส์ของการประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนา
"ทานและอานิสงส์แห่งทาน ทำทานอย่างไรจึงได้อานิสงส์สูงสุด"
... ดูก่อนสารีบุตร บุคคลที่หวังผลของทาน ด้วยคิดว่าในชาตินี้ หรือเมื่อเราตายไปแล้วจะ...

"นับแต่กัปนี้ไปในอดีตสี่อสงไขย(นับไม่ได้)แสนกัป มีพระพุทธเจ้าผู้เจ้าผู้นำพิเศษ ๔ พระองค์ คือ
พระตัณหังกะระ, พระเมธังกะระ, พระสะระณังกะระ และพระทีปังกะระสัมพุทธเจ้า "

" พระมหาจักรพรรดิ คือ มนุษย์ผู้มีบุญ เพราะได้ทำดี มาแล้วแต่ชาติก่อน "
 
 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถาม อนาถะบิณฑิกะคฤหบดี ว่า.... ดูก่อนคฤหบดี ในตระกูลของท่านยังให้ทานดีอยู่หรือ?
 
 
"ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ ครั้งนั้นมีนักแสดงชื่อ ตาละปุตตะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ... "

หลวงพ่อกำลังพิจารณาองค์พุ่มผ้าป่าก่อนรับเป็นของสงฆ์
เป็นบทความที่หลวงพ่อได้เขียนอธิบาย
ความหมายของความตาย หรือมรณะภัย
ตามพระไตรปิฏกว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างไร ? ตายแล้วดับสูญจริงหรือ ?


 
 
 
 
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn Prachuab Kiri Khan All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net